อ. ดร. ไมเคิล เฮย์ อ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อ. ราวิ ปากัส วัส และนักศึกษาของหลักสูตร APMA จำนวน 3 คนเข้าร่วมกิจกรรม Global Classroom-Student Conference และการประชุม Global Council-Global Campus ที่สาธารณรัฐคีร์กิซ

วันที่ 17 – 22 มิถุนายน อ.ดร. ไมเคิล เฮย์ และอ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรม global classroom/student conference ประจำปี 2024 ที่เมือง Bishkek และ Issyk Kul สาธารณรัฐคีร์กิซ อ. ดร. ไมเคิล อ.ดร. สุภาสเมต และ อ. ราวิเข้าฟังการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนโดย Global Campus ใน 8 ภูมิภาคของโลกจำนวน 30 คนและยังทำหน้าที่ผู้ให้ความเห็นต่อผลงานของนักศึกษา ด้วย ในกิจกรรมดังกล่าว มีนศ. ของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (APMA) เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 3 คน ได้แก่ นาย Rizky Ashar Murdiono นส. Anusha Shrestha และ น.ส. ณัฐธิดา โพนยงค์ โดย นส. Anusha ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมลำดับที่ 3 จากคณะกรรมการของ Global Campus

หลังจากกิจกรรม Global Classroom/Student Conference เสร็จสิ้น อ. ไมเคิล และอ. สุภาสเมตเข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ Global Campus กับตัวแทน Global Campus จากส่วนกลางประเทศอิตาลีและจากภูมิภาคต่าง ๆ รวม 8 แห่งต่ออีก 2 วัน ในการประชุมนี้ทางหลักสูตร APMA ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับหลักสูตร MAHRS ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทของ Global Campus สาขาภูมิภาคเอเชียกลางที่เพิ่งก่อตั้งโดย Global Campus ส่วนกลางในปีนี้ ข้อตกลความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมประเด็นการพัฒนาหลักสูตรแบะกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์ระหว่างหลักสูตรอันจะมีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2567 นี้Photo by Global Council-Global Campus

Message us