เวทีเสวนา “สำรวจวัฒนธรรมข่มขืนกับกลไกคุ้มครองสิทธิสตรี”

วันที่ 19 เมษายน 2567 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ The Active, Thai PBS จัดเวทีเสวนา “สำรวจวัฒนธรรมข่มขืนกับกลไกคุ้มครองสิทธิสตรี” ผ่านการเสวนาออนไลน์ (Zoom meeting) และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live: Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University โดยมีวิทยากรร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานและงานวิจัยได้แก่ คุณกรรณิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำเสนอในประเด็นหลัก: มายาคติทางเพศและสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงทางเพศในสังคม คุณพรรัตน์ วชิราชัย นักวิจัยและนักเขียนอิสระ นำเสนอประเด็นหลัก: วัฒนธรรมข่มขืนที่ปิดปากและซ้ำเติมผู้ถูกกระทำ คุณชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำเสนอประเด็นหลัก: กลไกรับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงานรัฐภายใต้วัฒนธรรมอำนาจนิยมและปิตาธิปไตย และ ศาสตราจารย์นงเยาว์ เนาวรัตน์ อดีตกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.),ผู้สมัคร สว. ประชาชน 67 นำเสนอประเด็นหลัก: ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพของกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกล่วงละเมิดและถูกเลือกปฏิบัติบนฐานเพศสภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการร่วมกับ คุณอรุชิตา อุตมะโภคิน The Active, Thai PBS และ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวสรุปประเด็น และปิดการเสวนา

การจัดเวทีเสวนาสาธารณะในครั้งนี้เพื่อให้สาธารณชนตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมข่มขืนและกลไกปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและเพศสภาพจากศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ

Message us