รับสมัครงาน : ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา, สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง:           นักวิชาการศึกษา                                                                                      

หน่วยงาน:         โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. ประสานงาน การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งสถาบันฯ กับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
  2. ดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของโครงการและกิจกรรม จัดทำงบประมาณ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดทำรายงานการเงินของโครงการความร่วมมือและกิจกรรม  และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมตามความจำเป็น
  3. สื่อสารงานวิจัยและบริการวิชาการของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ในช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  4. ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมสัมมนา การจัดอบรม และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือนานาชาติ ทั้งที่เป็นไปตามโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและเป็นความริเริ่มของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ
  5. งานอื่นของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การสมัครและการยื่นใบสมัคร:
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 อ่านประกาศมหาวิทยาลัยและยื่นสมัครช่องทางออนไลน์
ผ่านระบบ MU E-Recruitment ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=9730

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณกัลนิกา อีเมล์ kannika.kak@mahidol.edu

Message us