อ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก (lead expert) ของการอบรมเรื่องการสานเสวนาระหว่างศาสนา/วัฒนธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน

อ. ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลัก (lead expert) ให้แก่การอบรมเรื่อง “การสานเสวนาระหว่างศาสนา/วัฒนธรรม” ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวน 26 คน จำนวน 5 วัน ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯโครงการอบรมดังกล่าวนี้จัดโดยสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation) อันมีสำนักงานอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และ the International Dialogue Center-KAICIID อันมีสำนักงานอยู่ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส การจัดอบรมนี้ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงาน 6 เดือนเต็ม และเริ่มจากการประชุมออนไลน์จำนวน 5 ครั้งระหว่างวิทยากรหลัก-รอง เพื่อร่วมกันร่างหลักสูตรอบรม ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม-สื่อการสอน ออกแบบกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่องการนำเอาหลักการการสานเสวนาไปใช้ในการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างกลุ่มคนที่มาจากต่างศาสนา-วัฒนธรรม และออกแบบรูปแบบการประเมินผลการอบรม ในการอบรมนี้ นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรหลักแล้ว อ. ดร. สุภาสเมต ยังทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของการจัดอบรมในห้องประชุม การลงพื้นที่ชุมชนกุฎีขาว-กุฎีจีน ตลอดจนการประเมินผลงานกลุ่มของผู้เข้าร่วมการอบรมในวันสุดท้ายของการอบรมด้วย

Message us