การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2567 โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอแผนการดำเนินงานสู่วิสัยทัศน์ ( Roadmap to vision) รวมถึงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของของสถาบันฯ และผลการดำเนินงานที่สำคัญในปัจจุบัน ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

และในวันที่14 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ แก่ส่วนงาน โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

Message us