ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะฯ เนื่องในวันพระราชทานนามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณห้องโถงมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us