Writing Retreat เพื่อพัฒนาคู่มือการใช้แนวทางการสืบสอบเชิงปรัชญาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย


เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563  อ.ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการวิจัย “Philosophical Enquiry as a Pedagogy for Teaching Critical Thinking and Democratic Citizenship in Higher Education” จัดกิจกรรม “Writing Retreat เพื่อพัฒนาคู่มือการใช้แนวทางการสืบสอบเชิงปรัชญาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย” ณ โรงแรม ไทยการ์เดนท์ รีสอร์ท พัทยา  โดยโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนจาก The British Academy  ภายใต้โครงการ Newton Advanced Fellowship  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมนุษยศาสตร์เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งโครงการนี้ได้มีความร่วมมือกับ ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย  Sheffield ประเทศสหราชอาณาจักร และผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์จาก 9 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำนวน 13 คน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

Message us