รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าพบเพื่อหารือเรื่อง Case Study Highlight 17 SDGs

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และนายวัลลภ ภุมรา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะ ในการเข้าพบเพื่อหารือเรื่อง Case Study Highlight 17 SDGs ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us