WEBINAR SERIES: “เคล็ด (ไม่) ลับจากผู้ประเมินคุณภาพงานเขียนทางวิชาการ”

วันที่ 22 เมษายน 2565 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “เคล็ด(ไม่)ลับ จากผู้ประเมินคุณภาพงานเขียนทางวิชาการ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์  อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยากรบรรยาย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันและบรรณาธิการบริหารวารสารสิทธิและสันติศึกษา (Journal of Human Rights and Peace Studies) และ คุณรัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ และผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารสิทธิสันติศึกษา (Journal of Human Rights and Peace Studies) ผ่านการเสวนาออนไลน์

ในการจัดการเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้มีความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพการดำเนินงานตลอดจนคุณภาพของบทความในทางวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้รับการอ้างอิงในฐานที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งการยกระดับคุณภาพของบทความนั้น และเพื่อให้การอบรมบุคลากรและผู้สนใจพัฒนาคุณภาพการเขียนบทความวิชาการให้ได้มาตรฐานการตีพิมพ์ของวารสารในระดับนานาชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเตรียมความพร้อมเพื่อการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสิทธิและสันติศึกษาเพื่อการสมัครเข้าสู่ฐานอ้างอิงระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมงานวิชาการด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครบรอบ 10 ปีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us