การอบรมในหัวข้อ The 2023 Regional Annual Lecturer Workshop on Teaching Peace: Developing Knowledge and Skills on Peace and Transformative Peacebuilding Programme

วันที่ 7 สิงหาคม 2566) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (IHRP)  ในฐานะผู้แทนเครือข่าย ASEAN University Network-Human Rights Education (AUN-HRE) ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง The Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและการศึกษาเพื่อสันติภาพ Universiti Sains Malaysia (REPUSM) และโครงการ Shape-SEA ได้จัดอบรมในหัวข้อ The 2023 Regional Annual Lecturer Workshop on Teaching Peace: Developing Knowledge and Skills on Peace and Transformative Peacebuilding Programme.

     โดยรับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ และ อ. ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof Dr. Kamarulzaman Askandar, Research and Education for Peace, Universiti Sains Malaysia and the Chair of SHAPE-SEA Governing Board ร่วมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม

สำหรับการจัดการอบรมครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการสอนด้านการสันติภาพให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรม Ibis Bangkok Riverside และระบบออนไลน์

Message us