จ้างงาน: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  (Program officer)

ประสานงานโครงการหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน้าที่ ความรับผิดชอบ   (Responsibilities) :

 1. ติดต่อประสานงานด้านเอกสารการเงินและบัญชี  (Coordination work on Finance-accounting)
 2. ประสานงานบริหาร และธุรการเอกสาร แฟ้มเอกสารการเงิน  (Administrative duties, filing on Accounting)
 3. ช่วยงานด้านการจัดประชุม หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (Assisting on Conference/workshop)

คุณสมบัติผู้สมัคร  (Qualification) :

 1. เป็นผู้จบการศึกษา  ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี การจัดการ และ บริหารงานทั่วไป  (Professional higher certificate ; Business administration, Accountings)
 2. หากมีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาเขตปริมณฑลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Special consideration to candidate with provincial vicinity location)
 4. สามารถใช้งานงานคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมสำนักงานเช่น Word, Excel, Google sheet ได้อย่างดี (basically capability in Office application : MsWORD, Excel, Google sheet)
 5. มีความละเอียดรอบคอบ ระเบียบวินัยและมีมนุษยสัมพันธ์ดี (Self-discipline, prudential and professional vision)

ระยะเวลาการทำงาน :    เจ้าหน้าที่ประจำ สัญญาปีต่อปี เริ่มงาน สิงหาคม 2566

เอกสารสมัครงาน :       

 • สำเนาการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน
 • ประวัติการทำงาน (Resume)

สถานที่ปฎิบัติงาน (Work place) :

IHRP, Mahidol University

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย 

ส่งเอกสารสมัครงานภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

ติดต่อ :  คุณจริยา จารุรักษ์     โทร 02 4410813-15 ต่อ 1111 หรือ 081 42205503 Email: j.jarurak3579@gmail.com

Message us