เวทีสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสู่สันติภาพและความปรองดอง

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และหัวหน้าโครงการ “เพื่อนรักต่างศาสนากับการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนจากชุมชนฐานราก” จัดเวทีเสวนาสาธารณะขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสู่สันติภาพและความปรองดอง ภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 อ. ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ พร้อมรายงานความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมิหดล ร่วมปาถกฐานำในหัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการสร้างสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย” พร้อมทั้งกล่าวเปิดงงานเวทีเสวนาดังกล่าว และรองศาสตราจารย์ ดร. โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวสรุปและกล่าวปิดเวทีเสวนาฯ

สำหรับการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีความมุ่งหวังเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมสู่สันติภาพและความปรองดองในแนวทางปฏิบัติ โครงการ “เพื่อนรักต่างศาสนากับการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนจากชุมชนฐานราก” มุ่งมั่นทำงานฟื้นฟูมิตรภาพและความเชื่อมั่นไว้วางใจเพื่อขับเคลื่อนชี้นำสังคมไปสู่หนทางของสันติภาพและความปรองดอง โดยริเริ่มทำงานวิจัยในพื้นที่ความรุนแรงถึงตายในพื้นที่ชายแดนใต้ และพบว่าผลจากความรุนแรงถึงตายก่อให้เกิดความแตกแยกร้างลึกในพื้นที่ ความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจระหว่างผู้ร่วมสังคมสูงมาก จนถึงขั้นบางพื้นที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันอีกต่อไป โครงการเพื่อรักต่างศาสนาฯ จึงได้จัดเวทีเสววนาสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายจากชุมชนฐานรากและเชิญชวนให้สังคมได้รวมกันขับเคลื่อน สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสันติภาพและสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน

Message us