การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้ารับการตรวจประเมิน (Site Visit Review) รูปแบบ MUEdPEx-A1 (การตรวจเต็มรูปแบบ) ตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565 โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในปัจจุบัน และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กร ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมี อ. ดร. น.ส.พ. กฤษฎา  ใจชื้น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เข้าร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอด้านการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุม 109 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us