อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้แก่เยาวชนในตำบลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ดร. สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์ ดร. พลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ ผศ. ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร และ ผศ. ดร.ดวงหทัย บูรรเจริญกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมลดความรุนแรงเริ่มต้นได้ตั้งแต่เยาว์วัย” ประจำปี 2566 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีความมุ่งหวังเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงในแต่ละรูปแบบ รู้ลักษณะของการกระทำความรุนแรงหรือวิธีการที่ใช้แสดงออกถึงความรุนแรงเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจ อารมณ์และสังคม  จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

Message us