ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร: พลเมืองช่างคิด : กระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญา

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลเมืองช่างคิด : กระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญา (Community of Philosophical Enquiry : CoPE)” เพื่อพัฒนาครูแกนนำด้านสังคมศึกษาจำนวน 45 ท่านจากโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ 10 จังหวัด เพื่อนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญา (Community of Philosophy Enquiry) ไปบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาคุณภาพการคิดของผู้เรียน โดยมีคู่มือ “พลเมืองช่างคิด” ซึ่งเป็นผลจากโครงการวิจัย ของ ดร. วัชรฤทัย เรื่อง “การสืบสอบเชิงปรัชญากับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาพลเมืองประชาธิปไตยในอุดมศึกษา” ประกอบการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Message us