เวทีสานเสวนาเพื่อฟื้นฟูชุมชนพุทธร้าง – ถดถอยระยะที่ 2

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ และคณะ ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธชายแดนใต้ ได้จัดเวทีสานเสวนาเพื่อฟื้นฟูชุมชนพุทธร้าง – ถดถอย ระยะที่ 2 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี

เวทีสานเสวนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ความถดถอยของชุมชนพุทธชายแดนใต้ของคณาจารย์สถาบันสิทธิฯ และเพื่อให้ตัวแทนพี่น้องพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ (ได้แก่ ศอ.บต. และกอ.รมน.) ภาคประชาสังคม ตลอดจนตัวแทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชุดประสบการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาความถดถอยในด้านต่าง ๆ ของชุมชนพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งานในวันนี้นับเป็นการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมให้กับปัญหาที่มีหลายมิติและต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังคมชายแดนใต้

Message us