ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในในหัวข้อวิชา “ถกแถลงกลุ่มวิชาคู่มือสู่ความสมานฉันท์” ภายใต้หลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง (บสส) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Message us