เปิดรับสมัครงาน: ผู้ช่วยโครงการด้านการเงิน (GC-RLF/APMA)

Assistant to Academic Advisor (Finance Officer)

ผู้ช่วยโครงการด้านการเงิน (GC-RLF/APMA)

สมัครงาน

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางวิชาการ (เจ้าหน้าที่การเงิน)

คุณสมบัติ:

            – ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ

            – วุฒิปริญญาตรีเป็นต้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

            – ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี – ดีมาก

รับผิดชอบหน้าที่ดังนี้:

1. การบริหารการเงินในกิจกรรมโครงการ เช่น:

– การทำงบประมาณร่วมกับแผนกิจกรรมเพื่อรับรองว่ามีเงินพร้อมใช้ตามแผนกิจกรรม

– การเตรียมนโยบายและกระบวนการการเงินตามข้อกำหนดที่แผนกการเงินมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

– การเตรียมรายงานการจ่ายเงิน รายงานค่าใช้จ่าย และกระบวนการสำรองเงินกับมหาวิทยาลัย

– การตรวจสอบและดูแลการใช้จ่ายการเงินและการกระจายตามแผนกิจกรรม

2. สื่อสารกับผู้จัดการด้านการเงินของ GC เกี่ยวกับประเด็นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแผนงบประมาณและค่าใช้จ่าย รายงานการเงิน และรายงานการตรวจสอบ

3. ติดต่อกับนักศึกษาที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนในการเบิกจ่าย

4. สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา เช่น สัมมนา การสัมมนา ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. สนับสนุนในการพัฒนาแผนงานประจำปี การจัดสรรงบประมาณ และสัญญาโครงการทั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ทุน

6. ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการเงิน:

ระหว่างช่วงระยะเวลากลางภาค (สิงหาคม 2566 – มกราคม 2567)

ระยะเวลาสุดท้าย (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2567)

รายงานการตรวจสอบครั้งละครั้งในเดือนตุลาคม (รายปี)

นโยบายและกระบวนการทางการเงินตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่ร้องขอโดยหน่วยการเงินมหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาปฏิบัติงาน:

9 เดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 กันยายน 2567 โดยมีโอกาสในการต่อสัญญาอีกตามผลงานและความพร้อมในการเงินของโครงการ

เงินเดือน: 25,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร:

วันสุดท้ายในการสมัคร: 24 พฤศจิกายน 2566

การสัมภาษณ์หรือทดสอบความรู้: 1 – 10 ธันวาคม 2566

ประกาศผล: 15 ธันวาคม 2566https://www.facebook.com/IHRP.Mahidol

Message us