ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

วันที่ 30  สิงหาคม 2566 ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอหัวข้อ “Implementing the Women, Peace and Security Agenda in Thailand” ในเวที ASEAN – IPR Women, Peace and Security Learning Series 2023Session 1: “Glocalizing the WPS Agenda:” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Message us