ขอเชิญผู้สนใจร่วม “กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา”

“วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

*****************************

08.30 – 09.20 น.         ลงทะเบียน/สมุดลงนาม

09.20 – 09.30 น.        ต้อนรับสู่วันสถาปนาสถาบัน โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 09.30 – 10.30 น.        ศาสนากับสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในสังคมไทย

บทบาทคริสตศาสนา โดย บาทหลวง ดร.ศราวิน พัดศรีเรือง

บทบาทอิสลาม โดย รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร

บทบาทพุทธศาสนา โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท  

10.30 – 11.30 น.        พิธีกรรมทางศาสนา พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล

11.30 – 12.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.20 น.         ดนตรี “IHRP band”

13.20 – 13.30 น.        กล่าวต้อนรับ โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ

13.30 – 14.30 น.         ปาฐกถา “ความท้าทายของสังคมไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ต่อการเป็นพลเมืองโลก/Global Citizenship”  

โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันฯ

ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 16.00 น.         พูดคุยแลกเปลี่ยน “ประสบการณ์จากห้องเรียนสิทธิและสันติ” ในมุมมองนักศึกษา

หลักสูตรต่าง ๆ

ศิษย์เก่าในรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี

นางสาวมนัสดา นวศิริธนโรจน์

นางสาวธัญวรัตน์ นนท์สวัสดิ์ศรี

นายศิริวัฒน์ โรจนะประเสริฐกิจ

นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

นายภาวัต ผ่องใส

นายบัณฑิต หอมเกษ

นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์

ตัวแทนอาจารย์/นักศึกษาจากหลักสูตร APMA, MAHR และ Ph.D.

Mr.Zabu Aye Chan Aung (MAHR)

นายเสฎฐวุฒิ ยุทธาวรกูล (APMA)

ดำเนินรายการสนทนาโดย : ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   คุณชิษณุพงศ์ สรรพา พิธีกร

Message us