วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 อ. ดร. วัชรฤทัย  บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสู่กิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา”  ซึ่งสถาบันฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 จึงถือโอกาสที่ครบรอบ 12 ปี จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาโดยคำนึงถึงบริบทวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยและการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเพื่อยกกระดับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปในภายภาคหน้าในรูปแบบเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นเวทีเสวนาในหัวข้อ “ศาสนากับสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในสังคมไทย” โดย บาทหลวง ศราวิน พัดศรีเรือง กล่าวในบทบาทคริสต์ศาสนา รศ.พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์ กล่าวบทบาทอิสลาม และพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท  กล่าวในบทบาทพุทธศาสนา และในช่วงบ่ายเป็นการปาฐกถาในหัวข้อ “ความท้าท้ายของสังคมไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาต่อการเป็นพลเมืองโลก/Global Citizenship” โดย รศ. ดร. โคทม  อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และดร.ศรีประภา เพชรมีศรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันฯ และปิดท้ายด้วยวงพูดคุยแลกเปลี่ยน “ประสบการณ์จากห้องเรียนสิทธิและสันติ” ในมุมมองนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ ศิษย์เก่าจากรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี ศิษย์เก่าจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ศิษย์เก่าจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (นานาชาติ) และนักศึกษาปัจจุบัน จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us