อ. ดร. พลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ เป็นวิทยากรโครงการวิจัยการสานเสวนาสร้างความร่วมมือเพื่อควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2566 อ. ดร. พลธรรม์ เศียรเมฆัน  จันทร์คำ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการประชุมพัฒนา “โครงการสานเสวนาสร้างความร่วมมือเพื่อควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดปัตตานี” จัดโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

การจัดโครงการสานเสวนานี้ฯ เพื่อเป็นการผลักดันยุทธศาสตร์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง SAFER ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดเรื่อง ควบคุมการเข้าถึง ควบคุมการดื่มแล้วขับ การบำบัดรักษา มาตรการด้านภาษี และการควบคุมโฆษณา ซึ่งจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดนำร่องภายใต้โครงการจังหวัดปลอดภัยด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ (SAFER Province)

ภาพถ่ายโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า​ภาคใต้ตอนล่าง

Message us