ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ณ ห้อง 113 ชั้น 1 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในการจัดประชุมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนฤดล คงทน ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และคุณราเมศ ทิพย์เนตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา บุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดทำ มคอ.2

Message us