อ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกระบวนกรในโครงการอบรมเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิงผู้สร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 27-28 พ.ค. 2566 อ.ดร. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเลขาธิการศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Religions for Peace, Interreligious Council of Thailand (RfP-IRC Thailand)) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกระบวนกรในโครงการอบรมเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิงผู้สร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ โดยโครงการอบรมนี้ี ได้รับการสนับสนุนจาก The Network for Religious and Traditional Peacemakers กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์ และ มูลนิธิ FCS ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เรื่องกระบวนการสันติภาพและบทบาทของผู้หญิงในการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ ณ โรงแรม River Hotel, จังหวัดปัตตานี

Message us