การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (IHRP)  ในฐานะผู้แทนเครือข่าย ASEAN University Network-Human Rights Education (AUN-HRE) ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง The Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo และมหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับร่วมกับ ผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และโครงการ SHAPE-SEA โดยการสนับสนุนจากสถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ (Norwegian Center for Human Rights) จัดการประชุมและเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเชื่อมโยงความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมโลกแบบสหวิทยาการ ในหัวข้อ “Human Rights, Environment, and Climate Change” โดยการจัดเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาครั้งที่ 7 (Regional Network Meeting on Human Rights and Peace Education)

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดเวทีการประชุมในครั้งนี้ โดย อ. ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในฐานะผู้แทนเครือข่าย (AUN-HRE) กล่าวรายงานความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วย H.E. Yuyun Wahyuningrum, Chair, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์ ☘️           ในโอกาสนี้ H.E. Professsor Dato’ Dr. Aishah Bidin, Malaysia Representative, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัลการประกวดเรียงความนักศึกษาในระดับภูมิภาค ในหัวข้อ Imagining A Safe, Clean, & Sustainable Environment in ASEAN โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดความเรียงระดับชาติ ในหัวข้อ“อาเซียนในจินตนาการ: สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะและชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us