อ. ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม Monitoring and Evaluation Training in Migrant Public Health Program

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 อ. ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม Monitoring and Evaluation Training in Migrant Public Health Program และ ผศ. ดร. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และร่วมทำงานในฐานะคณะทำงานในโครงการดังกล่าวฯ  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องดอกบัว 2106 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center – MMC-JRU) ภายใต้ทุนจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อบรมเข้าใจสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของผู้ย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เรียนรู้พื้นฐานและออกแบบกรอบการติดตามและประเมินผลความคิดริเริ่มสำหรับโครงการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสามารถนำมาตรการที่เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปปรับใช้เพื่อพัฒนาโครงการด้านสาธารณสุขในชุมชนผู้ย้ายถิ่น

Message us