ฆอซาลี อาแว  เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น “โต๊ะกลมเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายฆอซาลี อาแว  เจ้าหน้าที่วิจัย ประจำศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น “โต๊ะกลมเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย” การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลและวิจัยประเด็นการปฏิรูปการเมือง โดยการสนับสนุนจากประชาชนและจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลไปยังภาคประชาสังคมและผู้กำหนดนโยบายต่อไป จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ณ มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อการพัฒนายะลา ต. สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

Message us