ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ได้รับเชิญ Visiting Scholar และนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นเรื่อง การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน: แนวปฏิบัติและข้อท้าทายในอุดมศึกษา

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (AUN-HRE) ได้รับเชิญจากศูนย์สิทธิมนุษยชนแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Centre for Human Rights) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสโล ให้เป็น Visiting Scholar และนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นเรื่อง การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน: แนวปฏิบัติและข้อท้าทายในอุดมศึกษา พร้อมทั้งร่วมหารือความร่วมมือระยะยาวระหว่างศูนย์สิทธิมนุษยชนแห่งนอร์เวย์กับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (AUN-HRE) พร้อมทั้งโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

Message us