ประกาศผลการตัดสินการประกวดความเรียง หัวข้ออาเซียนในจินตนาการ: สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะและชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ขอประกาศผลการตัดสินการประกวดความเรียง ในหัวข้อ

“อาเซียนในจินตนาการ: สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะและชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

🌱รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายปุณญธร จึงสมาน

🌱รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายอติรุจ ดือเระ

🌱รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 นายณัฐวุฒิ จันทะลุน

🌱รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ คือ

1. นางสาวจันทรัสน์ ตัญญาสิทธิ์ 2. นายนันทวัฒน์ เนียมน่วม

ประกาศ ณ วันที่16 ตุลาคม 2566

Message us