ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย —> ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

….

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานบริการการศึกษาและประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ประสานงานการรับนักศึกษา สื่อสารข้อมูลด้านการเรียนการสอนและบริการการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์ ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวการเรียนการสอนต่าง ๆ ประสานงานกิจกรรมการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. ประสานงานกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา การจัดการศึกษาภาคสนาม การประสานงานกับองค์กรที่รับนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ประสานงานการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดส่งเอกสารและข่าวการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้องตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ตอบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่ผู้สนใจ จัดหรือร่วมดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ

4. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

5. ปฏิบัติงานอื่นของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครผ่าน ระบบ MU E-Recruitment ดังลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=7228

Message us