เวทีอภิปรายว่าด้วยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมสำหรับผู้ลี้ภัยครั้งที่ 7

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อผู้ลี้ภัย (cc) ศูนย์ผู้ลี้ภัยศึกษา มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (the Centre for Asia Pacific Refugee Studies: CAPRS) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแคนาดา (International Development Research Centre: IDRC) จัดเวทีการประชุม 7th  3C Forum: Inclusive Higher Education for Refugees หรือ เวทีอภิปรายว่าด้วยการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมสำหรับผู้ลี้ภัยครั้งที่ 7

 ในโอกาสนี้ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีอภิปราย โดย Dr.Gul Inanc, Founder of Opening Universities for Refugees (OUR) กล่าวรายงานความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ Mahidol Migration Center Joint Research Unit Mr. Evan Jones, CAPRS South-East Asia based Project Manager, University of Auckland และ Manal Stulgaitis, UNHCR ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ร่วมกล่าวเปิดเวทีอภิปรายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 101 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เวทีอภิปรายนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจในการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหรือสนใจในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยได้มีเวทีในการอภิปรายถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา และความท้าทายของปัญหาโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาค ศึกษาปัญหาที่ผู้ลี้ภัยในระดับอุดมศึกษาเผชิญและนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขเชิงนโยบาย สร้างพื้นที่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยให้ผู้ลี้ภัยได้แสดงความเห็นถึงปัญหาและความท้าทายในการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา และเพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการรับรองนักศึกษาซึ่งมีสถานะภาพเป็นผู้ลี้ภัยนำไปสู่การพัฒนาวิสัยทัศน์และบทบาทการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของสถาบันอุดมศึกษาของไทย

Message us