ดร. ชมเกตุ งามไกวัล นำเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมในเวที The 5th International Conference of Law and Governance in a Global Context (icLave)

วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2566 ดร. ชมเกตุ งามไกวัล อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมในเวที The 5th International Conference of Law and Governance in a Global Context (icLave) โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย Universitas Indonesia ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ ดร. ชมเกตุ งามไกวัล ได้เสนอกรอบแนวคิดที่ประยุกต์ใช้ Nash Equilibrium อันเป็นแนวคิดพื้นฐานในทฤษฎีเกม ในมุมมองธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (BHRs) โดยเมทริกซ์ทฤษฎีเกมที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้ในการอธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจของภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน ผลงานวิชาการชิ้นนี้มีการใช้กรณีศึกษาที่แตกต่างกันสี่กรณีเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจของธุรกิจและฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนและสิ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในการตัดสินใจของพวกเขา

Message us