ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (นานาชาติ) และประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีวัตถุประสงค์เพื่อในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สวนบริเวณตรงข้ามสถานีรถราง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Message us