เชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์”กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้ชายที่เคยเป็นผู้กระทำมาเป็นผู้รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว”

“กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้ชายที่เคยเป็นผู้กระทำมาเป็นผู้รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว”

(A TRANSFORMING PROCESS OF MALE PERPETRATORS TO ADVOCATES AGAINST DOMESTIC VIOLENCE)  โดย   วรปัญญ์ โภควนิช

วัน-เวลา และสถานที่สอบ :

อังคารที่ 7 มิถุนายน 2565  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 119 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ :

ศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

Message us