อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ศาสนสัมพันธ์สู่การปฏิบัติจริง ภายใต้กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ” (in Thai)

วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.พัทธ์ธีรา  นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “ศาสนสัมพันธ์สู่การปฏิบัติจริง ภายใต้กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ”  ผ่านกิจกรรม คุณรู้จักศาสนสัมพันธ์ดีแค่ไหน?, กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนศาสนสัมพันธ์สู่สังคมไทย  และกิจกรรมการเขียนโครงการ/ ศาสนสัมพันธ์สอดคล้องกฤษฎีกาฯ จากกิจกรรมดังกล่าวอ.ดร.พัทธ์ธีรา ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา  โดยใช้เกมศาสนสัมพันธ์  การออกแบบการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจศาสนสัมพันธ์  และวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

cr.ภาพจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์

Message us