น.ส.วรปัญญ์ โภควนิช สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (in Thai)

ชื่อ-สกุล น.ส.วรปัญญ์ โภควนิช

รหัสนักศึกษา : 6038387 HPRP/M

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เวลา 14.00 – 16.00 น.

ระยะเวลา : 2 ชั่วโมง

Message us