จับชีพจรสังคม: ความท้าทายสันติสุขไทย” กับ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ (in Thai)

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกำกับและให้ความเห็นแก่โครงการวิจัยเรื่อง ดัชนีชี้วัดสันติภาพสังคมไทย โดยได้บรรยายในหัวข้อ “จับชีพจรสังคม: ความท้าทายสันติสุขไทย” ในโอกาสที่โครงการวิจัยดังกล่าวได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อรายงานผลการวิจัย และรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสันติภาพสำหรับสังคมไทยต่อไป ณ สถาบันพระปกเกล้า

เครดิตภาพ: สถาบันพระปกเกล้า

Message us