โครงการ “สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่: ภาคใต้ตอนล่าง” (in Thai)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม โดย อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์  หัวหน้าโครงการฯ จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายเพื่อวางแผนการทำงานช่วยเหลือเยาวชนนอกระบบใน 4 จังหวัดภาคใต้ในโครงการ “สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่: ภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ณ ศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้  มหาวิทยาลัยมหิดล จ.ปัตตานี

การจัดกิจกรรมในโครงการมีเป้าหมายเพื่อนำความช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะสามารถยึดเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีส่วนสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูพี่เลี้ยงจำนวน 60 คน และ กลุ่มเยาวชนนอกระบบจำนวน 500 คน

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากเครือข่ายต่างๆ อาทิ สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี กลุ่มยังยิ้ม พัทลุงยิ้ม  กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส)  กลุ่มเยาวชนหลายกลุ่ม  กลุ่มพุทธรักษา  กศน.กรงปินัง  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง   ห้องเรียนบูคู กลุ่มเยาวชนบ้านควน และกลุ่มเยาวชนอีกหลายกลุ่ม เป็นต้น

Message us