โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย(in Thai)

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการสัมมนา ถอดบทเรียนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย โดยมี คุณจะเด็ด เชาว์วิไล  ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นประเด็นและบริบทที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการณรงค์เรื่องความเป็นธรรมทางเพศและการใช้เรื่องเพศสภาพเพื่อลดทอนงานรณรงค์สิทธิมนุษยชน, การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของงานสร้างความตระหนักความเป็นธรรมทางเพศ และร่วมแลกเปลี่ยน ข้อเสนอสู่อนาคต สร้างพลังการณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระหว่าง ผู้บรรยาย อาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้อง 119 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Message us