เสวนาออนไลน์ทางวิชาการ (Academic webinar) “ความจำเป็นของสันติวิธีในการเคลื่อนไหวทางการเมือง”

การเสวนาออนไลน์ทางวิชาการ (Academic webinar) “ความจำเป็นของสันติวิธีในการเคลื่อนไหวทางการเมือง”

จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
.
เสวนาผ่าน zoom วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น. และถ่ายทอดสดผ่านเพจสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
.
ร่วมกันทำความเข้าใจหลักการสันติวิธีในการเคลื่อนไหวทางการเมือง และแสวงหาแนวทางในการเฝ้าระวังความรุนแรงจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะจากฝ่ายที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนและยั่วยุให้เกิดการใช้ความรุนแรง รวมทั้งแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองอย่างสันติวิธีและเป็นธรรมโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกผู้คน
.
ร่วมพูดคุยโดย :
สรอรรถ กลิ่นประทุม กรรมการสมานฉันท์*
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้แทน*
ชลธิชา แจ้งเร็ว*
นพ.ทศพร เสรีรักษ์
ชูเวช เดชดิษฐรักษ์
ผู้แทนจาก Mob Data
ประวิตร โรจนพฤกษ์
วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์
นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
โคทม อารียา
ผกาวดี สุพรรณจิตวนา
ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
และพัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
(*อยู่ระหว่างการประสานงาน)

Message us