เสวนาสาธารณะเหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย: เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างไร

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์     ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หัวหน้าโครงการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” จากทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมและรับฟังความคิดเห็นมุมมองของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อทบทวนบทบาทและการทำงานในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และเชิญชวนร่วมขบคิดเพื่อการผลักดันทิศทางการก้าวไปข้างหน้าในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระแห่งชาติซึ่งมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้เป็นไปตามหลักกติกาสากลว่าด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

การค้นคว้าวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการสู่ระยะที่จะนำเสนอผลการวิจัย คืนความรู้สู่สังคม และเชิญชวนให้ช่วยกันขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของกันและกัน อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมการเสวนาสาธารณะ  “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย: เราจะก้าวไปด้วยกัน”  ขึ้นในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Room L อาคาร SM Tower ชั้น 34 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา หรือ https://www.facebook.com/IHRP.Mahidol 

กำหนดการ :

เวลา/กิจกรรม

8.30-9.00 น.     ลงทะเบียน

9.00-9.05 น.     กล่าวต้อนรับ

โดย อ.หนึ่งนยา ไหลงาม อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9.05-9.15 น. กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ผู้อ านวยการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

9.15-9.30 น.     นำเสนอ รายงานเหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

โดย ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

9.30-12.00 น. เสวนาสาธารณะเหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย: เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างไร

วิทยากรร่วมเสวนา

  1. คุณณัฏฐธิดา มีวังปลา ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ์ฯ
  2. ศ.วิทิต มันตราภรณ์ สังคมไทยใครควรตอ้งออกแรงขยับเคลื่อนให้มากขึ้น
  3. ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ บทบาทสถาบันการศึกษาจะชวนก้าวเดินได้ย่างไร
  4. ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  5. คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
  6. ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบนั สังคม สา นกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. คุณรังสิมันต์ โรม กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา

ผู้แทนราษฎร บทบาทของสภาผู้แทนฯ กับการเคารพปกป้องสิทธิพลเมือง *

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (จัดเป็นชุด)

การเข้าร่วมงาน

ขอความกรุณาท่านผูเ้ขา้ร่วมงานในพื้นที่โปรดตรวจสอบตนเองให้แน่ใจวา่ ท่านได้รับวัคซีนป้องกันโค

วิดแล้วไม่น้อยกวา่ 2 เข็ม และไม่ได้เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง

หมายเหตุ: ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า (ตึกห่างจากสถานีประมาณ 150 เมตร)

ทางผู้จัดฯ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ท่านในระหวา่ งการประชุม

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Message us