เวทีสาธารณะ “เฉลิมฉลองวาระสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา: ให้การศึกษา เสริมอำนาจ สร้างแรงบันดาลใจ (Celebrating Human Rights and Peace Education: Educate, Empower, Inspire)”

วันที่ 21 กันยายน 2565 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ “เฉลิมฉลองวาระสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา: การศึกษา เสริมอำนาจ สร้างแรงบันดาลใจ (Celebrating Human Rights and Peace Education: Educate, Empower, Inspire)”  โดย ดร.วัชรฤทัย  บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนาวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เฉลิมฉลองอดีตและปูทางสู่อนาคต” (‘Human Rights and Peace Education in Southeast Asia: Celebrating the Past and Paving Ways Forward”) โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จัดการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ศาสตราจารย์ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศกัมพูชา (UNHRC)  ดร.เสรี นนทสูติ คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สหประชาชาติ H.E. Yuyun Wahyuningrum (ศิษย์เก่าสถาบันฯ ปัจจุบันเป็นผู้แทนประเทศอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งแาเซียน) Prof. Kamarulzaman Askandar (Universiti Sains Malaysia) ผู้ดำเนินรายการ Joel Mark Baysa-Barredo (ศิษย์เก่าสถาบันฯ และผู้อำนวยการวิหาร SHAPE-SEA) และการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เเละสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ที่ปรึกษาสถาบัน ฯ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

Message us