เวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Prisons, Punishment and Human Rights in Southeast Asia

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ร่วมกับ Danish Institute Against Torture (DIGNITY ) จัดเวทีการเวทีวิชาการนานาชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Prisons, Punishment and Human Rights in Southeast Asia  โดยมีดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ Dr. Andrew M. Jefferson นักวิจัยอาวุโส Danish Institute Against Torture (DIGNITY) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและนักวิจัย

การจัดเวทีวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจองจำ เรือนจำ และการลงโทษรูปแบบอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน  และเป็นการสนับสนุนเครือข่ายนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ทั่วทั้งภูมิภาค

Message us