เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2563(in Thai)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (และอีกรอบภายใน 5 กรกฎาคม 2563)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ผสานองค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชาเน้นทั้งการพัฒนาทางวิชาการและทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการทำงานกับความขัดแย้งฝึกทักษะด้านการวิจัย ค้นคว้า เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการและเพื่อนนักศึกษาจากนานาประเทศในสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์

หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ยังมีความรุนแรง หลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจมาร่วมเรียนรู้กับเรา แต่สนใจเพียงบางรายวิชา หรือยังไม่พร้อมจะลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเต็มตัว

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในบางรายวิชาได้ โดยได้รับรองผลการศึกษาและสามารถโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทต่อไป (รายละเอียดจะแจ้งในภายหลัง) รายวิชาที่เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าเรียน ในภาคการศึกษา 1/2563 คือ แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน, ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง และแนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

รายละเอียดหลักสูตร: http://bit.ly/2SK9UYX
สมัครออนไลน์: https://graduate.mahidol.ac.th/thai/

สมัครออนไลน์ที่ :
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=schedule

สอบถามเพิ่มเติม :

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร
น.ส.มานียา รักษาผล  (E-mail : maneeya.rak@mahidol.ac.th)
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อาคารปัญญาพิพัฒน์ ชั้น 1 ม. มหิดล ศาลายา
โทรศัพท์ 0 2441 0813 ต่อ 1113 โทรสาร 0 2441 0872, 0 2441 0873

“ตั้งแต่เด็กจนโตผมได้มีโอกาสอยู่ในสังคมที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้ การมีส่วนร่วมในสังคมนั้นถูกริดรอนไปในฐานะคนไร้สัญชาติคนหนึ่ง ผมได้ซึมซับปัญหาและอุปสรรคของชนกลุ่มน้อยในสังคมจนเติบโตขึ้นด้วยคำถามในใจตลอดเวลาว่าจะมีทางไหนที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ การได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันสิทธิมนุษยชนไม่เพียงแต่ตอบคำถามที่อยู่ในใจ แต่ทำให้เข้าใจถึงรากฐานของสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างการทำงานของสิทธิมนุษยชนทั้งต่างประเทศและภายในประเทศ และที่สำคัญ ความเข้าใจนี้ทำให้ผมตระหนักและระวังที่จะไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น”
มานพ สังขละบริบูรณ์
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปัจจุบันทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
เรียนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาแล้วได้อะไร?
การเรียนที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ทำให้ข้าพเจ้ายิ่งตระหนักได้ว่า ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน การที่ตัวเองหลงว่าเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมสูง หรือเป็นคนดีกว่าคนอื่นๆ จึงอาจทำให้ตัดสินมนุษย์อย่างตื้นเขินเกินไป ซ้ำร้ายอาจจะเป็นการทำให้สถานการณ์ที่มันแย่อยู่แล้ว คนที่เดือดร้อนอยู่แล้วรู้สึกว่าอ้างว้าง และโดนซ้ำเติม
สำหรับข้าพเจ้า “มนุษยธรรมสำคัญที่สุด”
สาธิต เรืองสุวรรณ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
Message us