เปิดรับสมัครผู้ประสานงานโครงการวารสารวิชาการ”สิทธิและสันติศึกษา”

รายละเอียดขอบเขตงาน

งานจ้างผู้ประสานงานโครงการวารสารวิชาการ “สิทธิและสันติศึกษา”

ระยะเวลาจ้าง           พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565

อัตราค่าจ้าง              20,090 บาทต่อเดือน

วุฒิการศึกษา            ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

การรับสมัคร             ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2565

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ประสานงานและติดตามการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการจัดทำวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนของโครงการจัดทำวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 3. ดำเนินการจัดประชุม จดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมโครงการจัดทำวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 4. ตรวจพิสูจน์อักษรและรูปแบบการจัดหน้าวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 5. ดูแลจัดการงานด้านการประชาสัมพันธ์ วารสาร “สิทธิและสันติศึกษา” (Website Facebook Page และสื่อสิ่งพิมพ์)
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรหัส Digital Object Identifier (DOI)
 7. เข้ารับอบรม/สัมมนา/ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพวารสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ดูแลงานพัฒนาคุณภาพบทความและวารสาร
 9. จัดทำบัญชี รายงานสถานะการเงินและประสานงานด้านการเงินกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 10. ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ ในโครงการจัดทำวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่ม:
ติดต่อ คุณเสมอแข ย้อยนวล โทร.02-4410813-5 ต่อ 1107  อีเมล์ samerkhae.yoi@mahidol.ac.th

คลิกที่นี่>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร

Message us