เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
(ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย. 64) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

สมัครทางออนไลน์ที่> https://bit.ly/2JARTdB

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
0 2441 0813 ต่อ 1113
E-mail: ihrp.mu.program@gmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
งานรับนักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
โทรศัพท์ : 0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132 (วันและเวลาราชการ)

Message us