เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ดังนี้
1. รายวิชา มสสส 500 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
2. รายวิชา มสสส 521 ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง
3. รายวิชา มสสส 528 แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/GuestRegis/index/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: maneeya.rak@mahidol.ac.th

Message us