เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา รายวิชา มสสส 500 ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้
1. รายวิชา มสสส 500 แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
2. รายวิชา มสสส 521 ปรัชญาและทฤษฎีสันติภาพและความรุนแรง
3. รายวิชา มสสส 528 แนวคิดและทักษะพื้นฐานของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/GuestRegis/index/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: maneeya.rak@mahr

Message us