เปิดตัวหนังสือ “เรื่องเล่าเยาวชนนอกระบบ”

เนื้อหาใน “เรื่องเล่าเยาวชนนอกระบบ” คือภาพสะท้อนการทำงานร่วมกันโดยใช้หัวใจยึดโยงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากผู้ใหญ่ใจดี

มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ. ที่มองเห็นปัญหาของเยาวชนนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเผชิญปัญหาชีวิตทับซ้อนหลายมิติ จึงได้เกิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

โดย เครือข่ายเชิงพื้นที่: ภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มี ผศ.ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยเยาวชน ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ผนึกพลังขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน

สามารถติดตามเรื่องเล่าเยาวชนนอกระบบเพิ่มเติมได้ที่ https://anyflip.com/bplsl/tddy/

สนใจอ่านหนังสือคลิกภาพด้านล่างนี้

Message us