เชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : ณัฎฐณิชา เหล็กกล้า

หัวข้อการเคลื่อนไหวต่อรองวาทกรรมสิทธิทางเพศในแบบเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2562)

(Construction of Discourse and Negotiation Movement for Sexuality Rights in The Textbooks of Health Education and Physical Education Core Curriculum A.D. 2008 (Revised Version A.D.2019))

โดย ณัฎฐณิชา เหล็กกล้า

คณะกรรมการสอบ

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

ศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

เวลา 16.00 เป็นต้นไป

ณ ห้อง 119 ชั้น 1 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สามารถร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ได้ที่

Join Zoom meeting. (URL):

https://zoom.us/j/93808568978…

Meeting ID: 938 0856 8978

Password: 174641

Message us